07/10  tot  07/10/2021 -  Algemene Vergadering

Datum: Donderdag 07/10/2021 om 20.00 uur

Locatie: Sycod

 

 

AGENDA :

1. goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 2020

2. lijst van de kandidaat effectieve leden – bekrachtiging goedkeuring

3. verslag werkingsjaar 2020 met financiële gegevens

4. goedkeuring van de jaarrekening 2020 en kwijting van de bestuurders.

5. bespreking budget 2021 – goedkeuring van de ledenbijdragen

6. ontslag en benoeming bestuurder (1 mandaat is vacant). Rechtzetting publicatie Belgisch Staatsblad.

7. voorstel uitzondering art. 24 van de statuten.

8. diverse en vragenronde

 

TOEGANG / STEMMING :

Om deel te nemen aan de algemene vergadering en stemrecht uit te oefenen moet u effectief lid zijn.

De (toegetreden) leden die minstens 16 jaar oud zijn en sedert drie jaar lid zijn van de club (om lid te zijn moet u uw lidgelden hebben betaald), kunnen bij de raad van bestuur een aanvraag indienen om effectief lid te worden, uiterlijk op 30/09/2021. De beslissing van de raad van bestuur wordt dan op de algemene vergadering bekrachtigd.

De aanvraag geschiedt bij voorkeur elektronisch op info@sycod.be dan wel via de klassieke post, te versturen naar SYCOD, p.a. Alfred Devoslaan 50, Oostduinkerke.

De effectieve leden kunnen aan een ander effectief lid volmacht geven voor de stemming.

Als u niet kan aanwezig zijn vragen wij toch om uw volmacht te gebruiken. Hou er wel rekening mee dat niemand meer dan één volmacht kan bezitten.

Indien u voor de vergadering wenst kennis te nemen van de cijfers van 2020 en de begroting 2021, kan u die gegevens elektronisch opvragen op info@sycod.be of op de zetel van de VZW.

 

RAAD VAN BESTUUR

Ieder effectief lid kan zich kandidaat stellen voor de vacante plaats binnen de raad van bestuur. Krachtens artikel 20 van de statuten bestaat de RVB uit min. 5 en max. 9 leden.

De kandidatuur wordt uiterlijk tien dagen voor de algemene vergadering elektronisch (voorzitter@sycod.be) of schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.

 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 30/09 via mail naar katrien@sycod.be

 

Met sportieve groeten,

 

 

Het bestuur

Volmacht AV Sycod 7-10-2021