02/03  tot  02/03/2019 -  Algemene Vergadering

Graag nodigen wij u uit op de algemene vergadering,  op 2 Maart om 19:30 in het clubhuis, Alfred Devoslaan 50.

 

Om deel te nemen aan de algemene vergadering en stemrecht uit te oefenen, moet u effectief lid zijn.

 

De toegetreden leden die minstens 16 jaar oud zijn en ononderbroken lid zijn sinds 3 jaar, kunnen zich bij de raad van bestuur kandidaat stellen als effectief lid en dit uiterlijk 8 dagen voor de algemene vergadering. 

 

Meer info kan je vinden op onze site: http://www.sycod.be/nl/s12/statuten

 

De briefwisseling geschiedt bij voorkeur elektronisch naar de voorzitter op voorzitter@sycod.be dan wel via klassieke post.

 

Effectieve leden kunnen aan een ander effectief lid volmacht geven voor de stemming. Er is slechts 1 volmacht per lid. Volmacht kan je opvragen via voorzitter@sycod.be

 

Ieder effectief lid kan zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur. De kandidatuur wordt uiterlijk 8 dagen voor de algemene vergadering elektronisch aangevraagd via mail aan voorzitter@sycod.be of via klassieke post.

 

Indien u voor de vergadering wenst kennis te nemen van de cijfers 2017 en de begroting 2018, kan u die gegevens elektronisch opvragen via voorzitter@sycod.be 

 

Agenda

 

goedkeuring verslag AV van 2018

bekrachtiging van de door de raad van bestuur voorgelegde lijst van effectieve leden - schrapping van effectieve leden die vorig jaar geen lid waren

verslag werkingsjaar 2018

goedkeuring van de jaarrekening 2018 en kwijting van de bestuurders

Voorstel budget 2019

benoeming bestuurders -  

diverse en vragenronde

 

 

Sportieve groeten

Henk Verkouille

voorzitter@sycod.be

0495 823655