Algemene voorwaarden

 

A. INLEIDING 

Dit reglement werd geactualiseerd in December 2018

Dit reglement dient steeds nageleefd te worden en kan te allen tijde aangepast worden. Het legt een aantal afspraken vast en wijst u op belangrijke aandachtspunten die de goede werking van de (strand)zeilclub bevorderen. Door het ondertekenen van uw inschrijvingsformulier verklaart u de inhoud van dit reglement te kennen en dit na te zullen leven en te doen naleven door derden die uw vaartuig en/of materiaal of dat van de club, gebruiken. 

De Beachmaster is verantwoordelijk voor de organisatie en goede werking van de basis. U kunt bij hem/haar, alsook bij de bestuursleden, steeds terecht met uw vragen, bemerkingen, suggesties,...

B. INSCHRIJVING - LIGPLAATS 

Bij zijn eerste aankomst op het strand, dient iedereen (surfer, zeiler, strandzeiler en kiter) zich aan te melden bij de Beachmaster of plaatsvervanger. De inschrijvingen gebeuren (vooraf) door het invullen  op de website www.sycod.be . Lidgelden kunnen enkel betaald worden door overschrijving via de website. Na betaling van de lidgelden zal een ligplaats worden toegewezen voor de zeilboten. 

De sticker die u van de beachmaster bij de inschrijving ontvangt, moet achteraan op de linker romp van de catamarans gekleefd worden; voor zwaardboten dient deze op de achterspiegel aangebracht te worden. Boten zonder stickers kunnen weggesleept worden en zullen niet door de beachmaster, of zijn/haar aangestelde, vervoerd mogen worden. Ligplaatsen zijn geen "in bewaring name": de club kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal. Aanhangwagens van catamarans mogen niet op het strand blijven staan. De club is enkel toegankelijk voor de leden; dit zijn zij die een ledenbijdrage hebben betaald. Het bestuur kan op ieder ogenblik een inschrijving van een lid weigeren.

C. VERZEKERINGEN & AANSPRAKELIJKHEID 

Elk lid wordt aangeraden een (familiale) BA verzekering onderschreven te hebben of te onderschrijven teneinde gedekt te zijn voor de schade die ze toebrengen aan derden bij het beoefenen van sport met hun boot, surfplank of ander materiaal.  Voor de deelname aan wedstrijden dienen de betrokken leden zelf de nodige verzekeringen af te sluiten. Voor de wedstrijdpiloten – zeilwagenrijden kan een wedstrijdverzekering via de federatie  worden afgesloten door de leden. De VZW SYCOD heeft geen polis lichamelijke ongevallen ten voordele van haar leden. 

Elk sportend lid wordt aangegeven aan de WWSV (federatie) en heeft daarvoor een extra verzekering bij de federatie. Alle informatie betreffende deze verzekering kan terug gevonden op de website van de federatie www.WWSV.be 

Op zee gelden de gebruikelijke voorrangsregels. Ieder lid wordt verondersteld deze te kennen en na te leven. De club kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en ongemakken die het niet naleven van deze voorrangsregels door de leden met zich meebrengen.

D. SPECIFIEKE REGELS EIGEN AAN DE SPORTTAKKEN :

 1. Kiters Een lid die de kitesport beoefent, dient zich expliciet de eerste keer dat zij in het nieuwe jaar aanwezig is in de club zich te melden bij onze beachmaster, dit om een herkenning van inschrijving voor het betreffende jaar op te halen. Elke kiter wordt aangeraden een famiale (BA) verzekering onderschreven te hebben of te onderschrijven teneinde gedekt te zijn voor de schade die ze toebrengen aan derden bij het beoefenen van de kitesport. Oplaten en neerlaten van de kites gebeurt in de voorziene kitezone (zie blauwe borden). Alvorens een kite op of neer te laten moet de kiter ervoor zorgen dat er een vrije zone van minstens de lengte van de lijnen in een halve cirkel downwind van hem vrij blijft. Bij het neerleggen van de kite mogen de lijnen niet in de weg tussen het SYCOD en het water liggen, zodat er geen risico bestaat dat een Jeep, tractor of catamaran deze meeneemt. Zorg dat de kite niet weg kan waaien en rol je lijnen op als je kite op het strand ligt. Kiteleach is verplicht. Boardleash is niet verplicht maar bij gebruik ervan is helm verplicht. In het algemeen gelden de voorrangsregels als die voor windsurfers en zeilers.  Verder geldt het plaatselijk politiereglement alsook de FOD reglementering over de brandingsporten, ter info : https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/brandingsporten
 2. Let wel: In de branding moeten catamarans en zwaardboten met half opgeklapte roeren voorrang krijgen daar ze in deze omstandigheden moeilijk te besturen zijn. Een catamaran heeft nooit voorrang op een kiter waarvan de kite in het water ligt omdat die moet aanzien worden als een hindernis. Het is aan zowel kiter, surfer als catamaranzeiler om zich ervan te vergewissen dat er geen hindernissen in de branding liggen alvorens te vertrekken. Alvorens te springen dient een kiter erop toe te zien dat zijn landingszone vrij is en zal blijven.
   
 3. Zeilers De ligplaats is u voorbehouden tenzij er zich dwingende redenen voordoen om u een andere plaats toe te kennen en dit mits akkoord van de beachmaster. De boten moeten op hun aangeduide plaats vast verankerd worden door middel van een plank met touw. Het touw wordt dan bevestigd rond de mastvoet van een catamaran of rond de romp van een zwaardboot. Dit gebeurt minstens vooraan en bij voorkeur ook achteraan. Let er op dat de boot van uw buurman ook vastligt, u loopt immers meest risico op schade. Koffers, voorzien voor het bergen van zeilen, bevinden zich achter de boot en zijn van bescheiden omvang. Een koffer is maximum 3 meter lang en 90 cm hoog; te grote koffers zullen verwijderd worden naar een daartoe geschikte plaats, allicht niet nabij uw boot. Alle boten kunnen vanaf de paasvakantie op het strand geplaatst worden en moeten voor 1 november van het strand verwijderd zijn. Boten die na 1 november niet opgehaald werden zullen op kosten van de eigenaar geborgen worden. Bij het verlaten van de club mag niets achtergelaten worden op de ligplaats en dienen de verankerpunten terug uitgegraven worden. Verder geldt het plaatselijk politiereglement alsook de FOD reglementering over de brandingsporten, ter info : https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/brandingsporten
 4. Surfers Windsurfen is steeds toegestaan behoudens de wettelijke beperkingen en plaatselijke politiereglementeringen. Het wordt echter ten zeerste afgeraden om alleen op het water te gaan. Surfers die toch alleen het water opgaan of op momenten dat het niet toegestaan is, doen dit volledig op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Surfers dienen voorrang te verlenen aan de zeilboten in de branding. Voor het overige gelden de algemene veiligheidsvoorschriften, zoals hierna weergegeven. Verder geldt het plaatselijk politiereglement alsook de FOD reglementering over de brandingsporten, ter info : https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/brandingsporten
 5. Strandzeilers – kitebuggy Leden die gebruik maken van de clubzeilwagens en daartoe hun bijdrage betaald hebben, kunnen te allen tijde gebruik maken van de club-zeilwagens. Evenwel mag er tijdens de paasvakantie en de grote vakantie niet gereden worden tussen 10-19.00 uur; hetzelfde geldt in de weekends van de maanden juni en september. De schoten moeten rond de zeilen worden geknoopt. De minimumleeftijd om met de zeilwagens of kite-buggy alleen te zeilen is 12 jaar. Om alléén met de clubwagens te zeilen moet men minstens over een Elementair brevet beschikken, tenzij er een instructeur aanwezig is. Wie niet over een brevet beschikt kan dit afleggen bij een instructeur. Dit kan zowel via een instructeur van de zeilwagenschool als via een privé-instructeur. Hetzelfde geldt voor de kite-buggy\'s. Na het zeilen wordt de gebruikte zeilwagen afgespoeld en teruggeplaatst op de plaats van de clubwagens. De zeilen worden steeds van boven naar beneden opgerold en samen met de giek vastgebonden met de schoot. Samen met de helmen wordt alles terug op hun oorspronkelijke plaats gelegd. De zeilwagens zijn genummerd en aan de gebruikers wordt gevraagd eventuele gebreken zo spoedig mogelijk mee te delen aan de beachmaster. Het gebruik van de clubwagens is op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur is niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. We herinneren er nog aan dat op het strand "voorrang van rechts" de regel is en dus niet "bakboord gaat voor stuurboord".
   

E. TERREIN - DOORGANG 

 1. De inrit naar de Club, de helling en de doorgang dienen vrij te blijven, ook tijdens het laden en lossen. Enkel het losmaken van de trailer op de inrit is toegestaan, de voertuigen kunnen niet blijven staan op de doorgang en dienen direct een parkeerplaats te zoeken.
 2. Behalve met uitdrukkelijke toelating van de Beachmaster, is het niet toegelaten, trailers, voertuigen of andere voorwerpen te parkeren of achter te laten op de clubconcessie. Deze zullen zonder enige verwittiging door de club verwijderd worden zonder enige aansprakelijkheid voor de club voor welkdanige beschadiging en/of verdwijning, en dit op kosten van de eigenaar.

F. MATERIAAL 

 1. Alle geborgen materiaal moet door de toegetreden leden beveiligd worden tegen diefstal. Het bestuur van de Club kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal of schade. De bergingen moeten steeds gesloten worden. Flares of vuurpijlen mogen niet gestockeerd worden in de berging.
 2. Respecteer het materiaal van de club, bewaak het materiaal en laat het nooit rondslingeren, breng het terug en verwittig de Beachmaster. Vandalisme of diefstal riskeert uitsluiting uit de club.
   

G. GEBRUIK LOKALEN - INFRASTRUCTUUR CLUB 

 1. De club en alle accommodaties (zoals kleedkamers, douches, bar, berging containers,...) zijn enkel toegankelijk voor leden van de Club. Niet- leden, leden van een andere zeilclub of erkende watersportvereniging die werden uitgenodigd, dienen ook het reglement na te leven. 
 2. De douches mogen niet gebruikt worden met zeilkledij aan omdat het zand de afvoerleidingen verstopt. Kledij kan afgespoeld worden met de tuinslangen gelegen aan de kant van het strand en aan de garage achteraan de club.
 3. Bij het verlaten van de kleedkamers worden de gebruikers verzocht erop te letten dat ze geen kledingstukken achterlaten en dat ze deze ruimten in een goede staat achterlaten. Het gebruik van de kleedkamers is voorbehouden aan de leden. Laat nooit waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers tijdens de watersportactiviteiten! 
 4. Achtergelaten kleding wordt verzameld en ten gepaste tijde openbaar verkocht of verwijderd uit de club.
 5. Toegang en gebruik van de bar en terras zijn enkel toegestaan aan de leden die toegang hebben tot de club, volgens het reglement en desgevallend op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart. De wet op het alcoholgebruik is van toepassing in de bar.
 6. De sanitaire voorzieningen zijn publiek toegankelijk, hou deze netjes. Bij defect van douche of toiletten, gelieve dit te melden aan de beachmaster of de bar.
 7. Hou het strand netjes, Vuil wordt door niemand getolereerd. De meeste vuilniscontainers bevinden zich rondom het clubhuis: ruim de plaats rondom je boot op en deponeer het zwerfvuil in de voorziene containers. 
 8. Honden dienen aan de leiband gehouden te worden, hou rekening met de reglementering van gemeente Koksijde (o.a. verbod in de zomer, poepzakjes, ...).
 9. In de club geldt er een  absolute nultolerantie  voor  drugs en/of andere verdovende middelen. Bij vaststelling wordt het desbetreffende lid en/of persoon per direct geschorst en alle toegang ontzegd aan de club.

H. SERVICE & ORGANISATIE 

Met onze jeep en tractoren brengen we tijdens drukke dagen vaak meer dan honderd boten van en naar de waterlijn. Reddingsboten varen niet alleen bij noodgevallen uit, maar vaak ook om beginnende zeilers bij te staan en hen op die manier aan te moedigen naar een volwaardig zeemanschap. Tijdens topdagen, wanneer ons strand vol ligt met zonnebaders en overal spelende kinderen rondlopen, moet ons personeel des te meer rekening houden met de veiligheid. Wij rekenen daarom op uw begrip en steun door aandacht te geven aan volgende punten:

 1. De voertuigen mogen enkel bestuurd worden door de aangewezen personen (beachmaster, jobstudenten en bestuursleden); enkel zij zijn verzekerd! Privé-voertuigen zijn niet toegelaten op het strand, tenzij mits toelating om te laden en lossen en volgens de richtlijnen van de Beachmaster.
 2. de tractorservice is  geen verplichting  naar de leden  maar een service vanuit de club en is voorzien (indien mogelijk) tussen de volgende uren: - buiten de schoolvakanties: in het weekend tussen 11 uur en 19 uur. - tijdens de schoolvakanties: alle dagen tussen 11 uur en 19 uur.
 3. Zorg dat alles klaar is vooraleer een voertuig aan te roepen. Maak alles vast op uw boot en leg uw boot reeds in de goede richting. Hou uw boot tijdens het vervoer steeds vast en ga niet op de tractoren zelf zitten.  De club, haar personeel of aangestelde kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van schade bij het verplaatsen of slepen van uw vaartuig.
 4. Hou steeds rekening met het getij: trek bij opkomend water de boot ver genoeg van de waterlijn en leg de boot of plank ver genoeg van de waterlijn om plaats te ruimen voor andere leden die op het strand toekomen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een boot op zijn eentje de zee kiest. Trek dus bij opkomend water de boot ver genoeg van de waterlijn en controleer tevens de boten naast u.
 5. Het deponeren van kitevleugels, catamarans, surfplanken of zonnebadende familieleden mag niet op de doorgang tussen de boten, dit om een vlot transport te kunnen garanderen.
 6. De voertuigen rijden maximum 20 centimeter diep in het water.
 7. Parkeer uw boot zo snel mogelijk op zijn plaats. Koppel de gebruikte trailer direct terug aan de jeep of tractor en verwijder de trailer zodat de doorgang vrij blijft en geen files ontstaan. Schade aan privé-materiaal dat zich op of boven (spibomen...) die doorgangen bevindt, wordt niet vergoed.
 8. Stadswater is voorzien op verscheidene plaatsen binnen de club, spoel enkel de voornaamste onderdelen van de boot af. Rol na het spoelen de waterslang op, de eerstvolgende gebruiker zal dit op prijs stellen. Het is onnodig een grondige wasbeurt te geven aan onderdelen die niet kunnen aangetast worden door zeewater. Andere leden wachten ook voor het afspoelen van hun boot en waterverbruik is een grote kostenpost voor de club.
 9. Op drukke dagen kan een nader te bepalen systeem met beurtrol opgezet worden. De concrete uitwerking zal aan de club aangekondigd worden. Enkel wie zich aan dat systeem houdt zal dan door de tractorservice bediend worden. Zo kan op drukke dagen beslist worden dat de boten enkel tot aan het hard zand zullen gesleept worden.
 10. Om veiligheidsredenen kan er beslist worden om de trailerdienst met de jeep of tractoren tijdelijk stil te leggen.
 11. Bij gebruik van clubcatamarans voor dag- of halve-dag-verhuur, wordt een waarborg van € 200 gevraagd. Schade door onoordeelkundige handelingen of opgelopen tijdens het zeilen buiten de veiligheidszone wordt verrekend; pechdienst buiten de veiligheidszone kost € 50 / tussenkomst. Niet-leden van een strandclub dienen tevens de lidmaatschapsbijdrage te betalen. De clubverantwoordelijken kunnen de gebruiker van clubmateriaal ten allen tijde van het water halen, indien blijkt dat deze niet het minimum vereiste niveau beheerst.
 12. leden kunnen gratis gebruik maken van SUP\'s en zeilwagens van de club. Om iedereen daartoe de kans te geven is dit gebruik beperkt in de tijd, volgens een reglement opgemaakt door de beachmaster. Voor een langer gebruik kan dit reglement voorzien in een huurprijs. De club kan ook ander materiaal verhuren, eveneens aan niet-leden mits een significant verschil tussen de tarieven voor leden en niet-leden.
   

I. VEILIGHEID EN VOORZORG 

Ongelukken en problemen komen niet alleen voor op zeegaande boten. Iedereen die het water (of het strand) op gaat, moet er zich van bewust zijn dat zich bij elke tocht problemen kunnen voordoen. Gelieve daarom volgende richtlijnen op te volgen:

 1. Zorg allereerst dat alle materiaal steeds in orde is en kijk dit regelmatig na (niet enkel bij het begin van het seizoen). Controleer of alle onderdelen goed bevestigd zijn, vervang regelmatig harpsluitingen (materiaalmoeheid, corrosie ...) en tape zoveel mogelijk in. Deze voorzorgen maken uw zeilseizoen aangenamer en u kunt zich ten volle op de sport concentreren. Het verliezen van een mast op zee is meestal te wijten aan de nalatigheid van de schipper en niet zozeer door breuk. Door ook de eigenaar van de boot naast u te verwittigen, vermijdt u vaak schade aan uw eigen schip...
   
 2. Raadpleeg de algemene weersvoorspellingen en kijk de weerberichten na op ons uithangbord of via de meteo-website in de club, vooraleer te vertrekken. Vanaf 5 bft worden geen boten meer naar zee gebracht. Surfers en kiters kunnen op het water tot 7 bft. Strandzeilers kunnen tot 7 bft rijden, mits zelf de nodige voorzorgen te nemen (stormzeil,...). Bij gehesen DIABOLO aan het clubhuis is het verboden uit te varen. Dit is een strikte regel van de club die, bij niet naleving, uitsluiting tot gevolg kan hebben.
   

Zeilers, kiters, surfers zijn verplicht een zwemvest te dragen, ook bij 30°C of 1 Beaufort. Het zeevaartreglement verplicht voor de boten ook meerdere geldige vuurpijlen (min. 3), anker, kompas en sleeptouw. Draag de vuurpijlen best op het lichaam zodat je die bij hebt als je van de boot of plank verwijderd raakt. Vuur alleen vuurpijlen af in een absoluut noodgeval, gebruik de eerste voor het trekken van aandacht, een tweede voor het geval de redding uitblijft en de derde om de exacte positie te melden als de reddingsdiensten in uw gezichtsveld zijn. Vuur niet alles na elkaar af, misschien wordt het door niemand opgemerkt. Meld ook steeds aan de reddingsdiensten dat u vuurpijlen hebt afgeschoten, soms zijn meerdere boten in gevaar, in het andere geval zoekt men niet nodeloos. Het is verplicht een GSM toestel in een waterdichte verpakking mee te nemen op zee; sla de volgende nummers op:  

- Rescue Sycod: 058 515818 

- MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum in Oostende) : + 3259 701000                                                                                     

Neem eveneens een (kopie) van de vlaggenbrief mee op zee. De zeevaartpolitie controleert hier streng op.

 1. Surfers en kiters dragen steeds een isothermisch pak in goede staat en hebben twee waterdicht verpakte handvuurpijlen op zich. De zeilplanken moeten voorzien zijn van een beveiligingssysteem tussen de mast en de plank.
   
 2. Strandzeilers zijn verplicht een helm te dragen.
   
 3. Indien een boot of surfer assistentie nodig heeft: vaar naar de dichtstbijzijnde club en probeer de locatie van de betrokken boot of surfer zo goed mogelijk te bepalen. Zorg altijd voor veel details zoals naam, geslacht, leeftijd, kleur pak - zeil, tijdstip, aard van het probleem,... Laat mogelijks één vaartuig bij de boot/plank met breuk, terwijl een derde hulp inroept. Een vaartuig met een rechtstaande mast is vlugger te bespeuren dan zonder.
   
 4. Als u ergens strandt met breuk op een strand buiten de club, verwittig dan zo snel mogelijk de thuisbasis, zo kunnen wij de nodige maatregelen treffen. Probeer de badzones te vermijden voor het stranden met averij.
   
 5. Verwittig de beachmaster indien u van plan bent een trip te ondernemen naar een plaats die vanaf de club niet meer zichtbaar is en vaar bij voorkeur met minstens 2 boten samen. Bij langdurige afwezigheid hoeft men dan niet nodeloos de zee af te speuren naar de betrokken boot. Communicatie materiaal (GSM) is in deze gevallen noodzakelijk.
   
 6. Hou rekening met de stroming, vanaf 2u na laag water (opkomend water) = stroming richting Nederland, vanaf 2 uur na hoog water (afgaand water) = stroming richting Frankrijk. Vertrek dus steeds tegen stroom, je positie na enige tijd zal wel uitwijzen of het nog nuttig is door te varen.
   
 7. Blijf bij het uitvaren of binnenvaren tussen de gele boeien die de insteekzone aanduiden, recht voor de club.
   
 8. Tijdens het varen moeten de vaartuigen steeds minimum 200 meter van de laagwaterlijn verwijderd blijven. De vaarwaters en aanloopgeulen naar havens dienen zoveel mogelijk vermeden te worden, indien u toch doorvaart moet het vaarwater onder een zo recht mogelijke hoek gekruist worden, de scheepvaart mag in geen geval gehinderd worden. Probeer zo veel mogelijk in het zicht te blijven van uw Beachclub! Surfers en kiters mogen zich niet verder van de kust verwijderen dan tot op een afstand van een halve zeemijl (926 meter) vanaf de laagwaterlijn.
   
 9. Geef in alle omstandigheden voorrang aan boten van de zeil(wagen)school, men weet nooit of de leerlingen alles onder controle hebben. Daarenboven, u hebt het zelf ook ooit moeten leren.
   
 10. Zwemmen is absoluut verboden in de insteekzone tussen de boeien. Een zwemzone bevindt zich links en rechts van de insteekzone, aangeduid met de gele boeien. Een vertrekkende of aankomende boot in de branding is moeilijk te controleren, aanvaringen met zwemmers zijn daardoor soms onvermijdelijk!

Waarschuw uw kennissen en familie of andere genodigden over de voormelde veiligheidsvoorschriften!     

J. BADGE SYSTEEM 

Het gebruik van de clubinfrastructuur en de bar is voorbehouden aan de leden en gekoppeld aan een badge-systeem in de vorm van een kaart, hanger of armband waarvoor een waarborg gevraagd wordt. De badges zijn op naam en dienen voor:

- Toegang tot de toiletten, de garage & douches.   

- Gebruik van water aan de haspels                                                                        

- Betaling aan de bar

De leden kunnen enkel een positieve rekening bij de bar houden. Het kassa-en badgesysteem verhindert bestellingen indien het saldo op de rekening ontoereikend is.

K. PRIVACY VERKLARING 
 
In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en het hiermee omgegaan wordt. VZW SYCOD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.   
 
Dit betekent dat wij: 
•    persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
•    verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
•    vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is; 
•    passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen; 
•    geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
•    de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren. 
 
Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens: 
 
VZW SYCOD
Alfred Devoslaan 50
B-8670 Oostduinkerke
voorzitter@sycod.be 
 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden door VZW SYCOD verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 
 
•    om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken 
•    om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de VZW SYCOD
•    Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden 
•    Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 
 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Verstrekking aan derden 

Persoonsgegevens die de VZW SYCOD verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt. 
 
Met deze partijen  maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. 

Minderjarigen : wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

VZW SYCOD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.  
 
Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie  indien dit onevenredig veel moeite kost. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als VZW SYCOD geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Archivering 

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden. 

Wijziging privacyverklaring  

VZW SYCOD kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. 

Contactinformatie GBA

GBA is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

 
L. CAMERA BEWAKING 
 
 
In de lokalen van VZW SYCOD en ook in de bergingen, alwaar de leden materiaal gaan ophalen, zijn camera’s aangebracht om de veiligheid en de gezondheid te garanderen evenals om de aanwezige goederen te beschermen.
Voor dezelfde redenen zijn ook in de lokalen en de bar camera’s aangebracht.
 
De leden weten dat de camerabeelden en alle andere geregistreerde gegevens van henzelf en van de eventuele gasten die zij mee uitnodigen daarvan tijdelijk opgeslagen worden en zij verbinden er zich toe hun gasten daaromtrent ook te informeren.
 
Er zijn in totaal 3 camera’ s aanwezig . De locaties waar de camera’s zijn opgesteld zijn, één aan ingangsdeur garage/berging, één boven de kassa/bar en één boven de TV met zicht op de bar. 
 
Deze camera’s werken permanent dag en nacht.
 
VZW SYCOD zal de camerabeelden en alle andere gegevens te goeder trouw verwerken.
De wettelijke bepalingen inzake GDPR en persoonlijke levenssfeer zullen gerespecteerd worden.
 
Wanneer strafrechtelijk sanctioneerbare feiten worden vastgesteld zullen zij aan de bevoegde politionele diensten worden overgemaakt voor verder gevolg.
De bewakingssystemen worden regelmatig geëvalueerd en herzien in functie van de technologische ontwikkelingen. 
 
Het is de leden of hun gasten, de uitbater van de bar of de personeelsleden ten strengste verboden de camera’s af te dekken of uit te schakelen op straffe van ontslag of uitsluiting lidmaatschap, naast alle andere eventueel te nemen sancties.