STATUTEN

"Sand Yacht Club Oostduinkerke"
Afgekort: S.Y.C.O.D.
Alfred Devoslaan (z.n.) - strandpaviljoen;
8670 KOKSIJDE RPR nummer BE 0410.426.103

Titel I - Benaming, zetel, doel,duur

Art 1. Rechtsvorm en naam:

De vereniging is een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder een vereniging zonder winstoogmerk, hierna VZW genaamd, op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003. De vereniging draagt de naam "Sand Yacht Club Oostduinkerke" afgekort S.Y.C.O.D.

Art.2. Zetel:

De zetel van de vereniging is gevestigd ALFRED DEVOSLAAN (strandpaviljoen), 8670 KOKSIJDE en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Veurne. De zetel mag naar elk ander adres binnen het arrondissement Veurne overgebracht worden bij beslissing van de raad van bestuur.

Art 3 Doel:

De vereniging heeft tot doel:

 1. Het toerisme te bevorderen door het verspreiden van de zeilsport in het algemeen en van de kleinzeilerij, het zeilwagenrijden en het kite- en windsurfen in het bijzonder, met inbegrip van:
  – Het organiseren van scholing, activiteiten, wedstrijden en kampioenschappen
  – Het ter beschikking stellen van de infrastructuur
 2. Het bevorderen en aanmoedigen van iedere sport en in het bijzonder mountainbike, vissen, balsporten, zonder dat uit het oog wordt verloren dat de zeilsport de eerste roeping is van de vereniging.
 3. Het onderhouden van relaties met verenigingen en organisaties, zijnde clubs, sportfederaties en bedrijven, die gelijkaardige doelen nastreven als die van de vereniging.
 4. Zij kan, doch slechts op bijkomstige wijze alle handelsdaden stellen die het doel van de vereniging ten goede komt.
 5. Tevens kunnen door de verenging de nodige roerende en/of onroerende infrastructuur opgericht, aangekocht, gehuurd, in bruikleen genomen worden alsmede beheerd en uitgebaat worden, met inbegrip van clubhuizen, bergplaatsen en standplaatsen. Tevens kunnen daartoe roerende goederen zoals zeilboten, zeilwagens, motorvoertuigen, vaartuigen en omloopmateriaal aangekocht, gehuurd of geleasd worden.
 6. De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar voormeld doel te maken hebben en/of dit doel kunnen bevorderen. Zij mag ook gelijkaardige initiatieven steunen. De vereniging kan zowel in Belgie als in het buitenland alle roerende en onroerende verrichtingen doen, deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, inschrijving of participatie in alle verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
 7. Deze opsomming moet ruim geinterpreteerd worden en is niet limitatief.

Art 4. Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Titel II - Leden:

Art 5.

De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. Het aantal effectieve leden is onbeperkt maar mag niet minder zijn dan twintig. De leden verbinden er zich toe de doelstellingen zoals omschreven onder artikel 3, de statuten in het algemeen, het huishoudelijk reglement, en de besluiten van de raad van bestuur en algemene vergadering, na te leven en te ondersteunen en jaarlijks het door de raad van bestuur vastgelegde lidgeld te betalen. Zij zullen tot de realisatie van de doelstellingen bijdragen op een sportieve manier en met fair-play.

Art 6. Effectief lid

Kan als effectief toetreden, ieder natuurlijk of rechtspersoon die aan onderstaande voorwaarden voldoet:
– Een schriftelijke of electronische aanvraag richten aan de voorzitter van de raad van bestuur, die de aanvraag ter goedkeuring voorlegt op de volgende raad van bestuur. De beslissing van de Raad van Bestuur zal op de jaarlijkse algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd worden, zoals hierna bepaald.
– Rechtspersoonlijkheid bezitten en handelingsbekwaam zijn of geldig vertegenwoordigd zijn (geldt enkel voor de verenigingen die lid wensen te worden)
– Voldoen aan de voorwaarden gesteld door deze statuten, met name gedurende minstens drie jaar de hoedanigheid bezitten van toegetreden lid van de vereniging en de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
– Aanvaard worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op hen toepasselijk.
Toegetreden lid: Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de VZW onderschrijft kan een schriftelijke of electronische aanvraag indienen om toegetreden lid te worden. Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering maar worden steeds uitgenodigd deze vergaderingen bij te wonen. Alle leden zijn ertoe gehouden zich te gedragen naar de statuten en reglementen van de vereniging op straffe van uitsluiting. Een effectief lid kan ten allen tijde afstand doen van zijn statuut van effectief lid met behoud van zijn statuut van toegetreden lid.

Art. 7.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden waarin de naam, voornaam en woonplaats en e-mail adres worden vermeld. Dit register is voor alle leden toegankelijk. Elke wijziging moet door het betrokken lid binnen de 14 dagen meegedeeld worden aan de raad van bestuur.

Art 8. Aansprakelijkheid

Het beoefenen van sport en in het bijzonder van zeilsport brengt steeds risico's met zich mee. Ieder lid beslist steeds zelf welke risico's hij/zij neemt en draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid. De leden doen uitdrukkelijk afstand van ieder verhaal dat zij zouden kunnen uitoefenen tegen de vereniging en haar bestuurders en vrijwaren de vereniging en haar bestuurders voor eventuele gasten die zij onder hun hoede gebruik laten maken van de infrastructuur en de diensten van de vereniging.

Art 9. Ontslag

Ieder lid is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur.

Art 10.

 1. In afwijking van artikel 12 van de wet wordt een effectief of toegetreden lid die na 2 schriftelijke of elektronische aanmaningen zijn/haar lidgeld niet vereffent binnen de 14 dagen geacht ontslag te nemen.
 2. Voor een lid van de raad van bestuur wordt in afwijking van ¤ 1 een tweede aangetekende aanmaning gestuurd. De niet-betaling binnen de 14 dagen van het lidgeld heeft eveneens tot gevolg dat het lid geacht wordt ontslag te nemen, én als lid én als bestuurder. Dit ontslag wordt op de eerstvolgende raad van bestuur en algemene vergadering medegedeeld.

Art 11. Uitsluiting

De uitsluiting van een effectief of toegetreden lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee / derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen, tenzij de statuten anders bepalen. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon, die: a. de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 5, op ernstige wijze schendt; b. ondanks schriftelijk aanmaning, in gebreke blijft zijn financi‘le en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen. De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lid-rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

Titel III - Bijdragen:

Art 11.

De raad van bestuur bepaalt elk jaar het bedrag van het lidgeld en van de bijdragen voor de geleverde diensten, zoals liggeld, lessen, winterberging, enzoverder. Het maximum bedrag van het jaarlijks lidgeld bedraagt 1.000 euro, gekoppeld aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen.

Titel IV - Algemene vergadering:

Art 12. Samenstelling

De algemene vergadering omvat alle effectieve leden van de vereniging. De normale statutaire vergadering wordt elk jaar gehouden tussen 1 januari en 31 maart op de plaats aangeduid in de oproeping, op een datum door de raad van bestuur vastgesteld. Daarnaast wordt de algemene vergadering door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist of wanneer een vijfde van de leden er om vraagt.

Art 13. Bevoegdheid.

Zijn aan de bevoegdheid van de algemene vergadering voorbehouden

 1. De benoemingen, het ontslag en de kwijting van de leden van de raad van bestuur;
 2. De benoemingen, het ontslag en de kwijting van de commissaris(sen);
 3. Het aanvaarden van de rekeningen, begrotingen, budget, alsook de goedkeuring van de ledenbijdragen;
 4. Vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 5. De aanvaarding en uitsluiting van de leden van de vereniging;
 6. Wijzigen van de statuten;
 7. Alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, en meer bepaald de aankoop van onroerende goederen en het aangaan van leningen waarvan de bedragen 12.500 EURO, jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen, overstijgen.

Art 14. Bijeenroeping

Alle leden worden tenminste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De oproeping gebeurt elektronisch tenzij het betrokken lid uitdrukkelijk om een schriftelijke oproeping heeft verzocht. De uitnodigingen vermelden dag, plaats, uur van de algemene vergadering. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door tenminste ŽŽn twintigste van de leden wordt op de agenda gebracht. (zie artikel 16) Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens als de raad van bestuur het nuttig acht, of een vijfde van de effectieve leden erom verzoekt.

Art 15. Voorzitterschap

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij afwezigheid door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige bestuursleden.

Art 16. Stemming

Alle beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen wat ook het aantal aanwezigen mag zijn, tenzij anders bepaald door de statuten. De stemming is geheim voor alle persoonsgebonden aangelegenheden. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer tenminste twee derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Art 17. Volmacht

Elk effectief lid mag zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen bij geschreven volmacht. Geen enkel lid mag meer dan een ander lid vertegenwoordigen.

Art 18. Dagorde

Enkel de raad van bestuur bepaalt of er beslissingen genomen worden buiten de vooropgestelde dagorde. De raad van bestuur is echter gehouden de punten die door minstens een twintigste van de effectieve leden gesteund zijn en die minstens twee werkdagen voor de algemene vergadering bij haar toekomen op de dagorde in te schrijven.

Art 19. Notulen

De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene vergaderingen worden gebundeld en ondertekend door tenminste twee bestuurders. Zij zijn bindend voor alle leden en zullen dan ook in het clubhuis worden bewaard waar alle leden die mogen raadplegen. Mits voorafgaande schriftelijke aanvraag zullen derden een uittreksel krijgen van de genomen beslissingen die hen specifiek aanbelangen,uiterlijk binnen de maand volgend op hun aanvraag.

Titel V - Raad van bestuur:

Art 20. Samenstelling - benoeming - ontslag - duur.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum vijf leden, en maximum negen leden, die tevens effectief lid moeten zijn van de vereniging, in haar schoot benoemd bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering, voor een termijn van drie jaar. De bestuurders handelen als een college. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging. Zij zijn ten allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar. Hun mandaat neemt evenwel een einde door :

 1. het ontslag door de betrokken bestuurder. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
 2. het niet betalen van het lidgeld met inachtname van de statutaire bepalingen terzake.
 3. het niet deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur gedurende meer dan 12 maanden, tenzij omwille van een reden die vooraf aan de raad van bestuur wordt medegedeeld en aangenomen.
 4. door afzetting op voorstel van 4/5 van de bestuurders, door de algemene vergadering die daartoe binnen de 2 maanden dient samengeroepen te worden. Daartoe kan besloten worden door de algemene vergadering door een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden. Ingeval een bestuursmandaat eindigt zorgt de raad van bestuur voor de vervanging van het lid, tot aan de volgende algemene vergadering. Ieder effectief lid kan zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur. De kandidatuur wordt uiterlijk tien dagen voor de algemene vergadering elektronisch of schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.

Art 21. Bevoegdheid - vertegenwoordiging

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur of beschikking te stellen die de vereniging kunnen aanbelangen. Zij heeft de macht alle daden die niet uitdrukkelijk, hetzij door de wet, hetzij door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, te verrichten. Zij heeft namelijk de macht om op eigen gezag te beslissen over alle bewerkingen die binnen het kader van het doel van de vereniging begrepen zijn, zoals voorzien door artikel drie van deze statuten. Zij kan onder meer:

- alle betalingen doen en ontvangen en er kwijting van geven
- alle bewaargevingen doen en ontvangen
- alle goederen, roerende en onroerende, verwerven, ruilen of vervreemden alsook in huur nemen of geven, zelfs voor een termijn van meer dan negen jaar, onder voorbehoud van de exclusieve wettelijke of statutaire bevoegdheden van de algemene vergadering.
– alle subsidies en tegemoetkomingen, hetzij privé of officieel aanvaarden en ontvangen
– alle legaten en schenkingen aanvaarden en ontvangen
– aanvaarden en afsluiten van alle contracten
– alle leningen (met of zonder borg) en subsidies toestaan
– alle subrogaties en borgstellingen bedingen en aanvaarden
– de onroerende goederen van de vereniging hypothekeren
– alle leningen en voorschotten met of zonder hypothecaire waarborg afsluiten en uitvoeren
– aan alle rechten zowel zakelijke als verbintenisrechterlijke zaken alsook aan alle waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke;
– handlichting geven zowel voor als na betaling van alle inschrijvingen, voor echte of hypothecaire, van overschrijvingen van elk beslag of ander beletsel
– voor elke rechtsmacht optreden, zowel als eiser dan als verweerder en alle vonnissen doen uitvoeren;
– dadingen afsluiten en schikkingen in der minne treffen.
Het is eveneens de raad die alle personeelsleden (jobstudenten, PWA-ers,...) van de vereniging benoemt en ontslaat, alsook hun bezoldiging en vergoeding vaststelt.

Art 22. Vertegenwoordiging

Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. Voor financi‘le aangelegenheden hebben de voorzitter of penningmeester afzonderlijke volmacht tot 2500 euro, gekoppeld aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen. Boven dit bedrag moeten zij gezamenlijk optreden. Samen optredend kunnen zij tevens volmacht geven aan de andere bestuurders doch beperkt tot een bedrag van maximum 2500 euro.

Art 23. Delegatie - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer bestuurders of zelfs aan een ander persoon, al dan niet lid van de vereniging. Deze beslissing is tegenwerpbaar aan derden onder de voorwaarden bepaald in artikel 26 novies ¤
3. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan vier jaar en het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren. - de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. Deze beslissing is tegenwerpbaar aan derden onder de voorwaarden bepaald in artikel 26 novies
¤ 3. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

Art 24. Niet bezoldiging

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

Art 25. Stemmingen

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of twee bestuurders en beslist geldig indien de helft van zijn leden aanwezig zijn en bij gewone meerderheid van de aanwezigen. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend Een bestuurder zal slechts een andere bestuurder mogen vertegenwoordigen.

Art 26. Bijeenroeping

De raad van bestuur wordt door de voorzitter samengeroepen of op aanvraag van twee leden van de raad van bestuur wanneer de belangen van de vereniging het vereisen, per e-mail of zo de betreffende bestuurder daarom verzocht heeft per gewone brief.

Art 27. Verantwoordelijkheid

De personen die met het dagelijks bestuur zijn belast, gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake verbintenissen die de vereniging aangaat. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor fouten in hun bestuur.

Art 28. Huishoudelijk reglement

De raad van bestuur stelt het huishoudelijk reglement op en kan dit wijzigen.

Art 29. Functies

De raad van bestuur kiest in haar schoot een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art 30. Specialisten

De raad van bestuur mag beroep doen op specialisten of vrijwilligers om bepaalde taken op zich te nemen. Zij mogen op de vergaderingen van de raad van bestuur uitgenodigd worden ter raadpleging maar hebben geen stemrecht bij het nemen van de beslissingen.

Art 31. Erefuncties

De raad van bestuur kan leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gesteld voor de vereniging voordragen als erevoorzitter of erelid. De algemene vergadering stemt over de voordracht bij gewone meerderheid. Deze titels scheppen geen bijzondere rechten voor de dragers ervan. Titel

Titel VI - Algemene bepalingen

Art 32. Dienstjaar

Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art 33. Rekeningen

Elk jaar, op 31 december maakt de raad van bestuur een staat van de inkomsten en uitgaven en legt die samen met de begroting van het volgend jaar voor, ter goedkeuring aan de algemene vergadering . De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V & S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaaldein atrikel 26 novies V & S-wet.

Art 34. Ontbinding

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering, die de ontbinding uitspreekt, vereffenaars benoemen. De bestemming van het actief wordt bij ontstentenis van statutaire bepalingen vastgesteld door de algemene vergadering of door de vereffenaars. De vereffening geschiedt door een of meer vereffenaars die hun opdracht vervullen hetzij,overeenkomstig de statuten hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering.

Titel VII - Overgangsbepalingen

Art 35. Wijziging

De artikelen van de statuten van de vereniging opgesteld op 8 april 1957 en gewijzigd op 23 mei 1992 worden opgeheven en vervangen door de artikelen van deze statuten.

Art 36. Toepassing statutenwijziging

De statutenwijziging is van toepassing van zodra de algemene vergadering de gewijzigde statuten heeft goedgekeurd. De leden van de raad van bestuur blijven verkozen overeenkomstig de statuten die geldig waren op het ogenblik van hun verkiezing.

Art 37. Effectieve leden

De huidige bestuursleden en de erevoorzitter worden beschouwd als effectieve leden. De leden van de vereniging die minstens drie jaar lid zijn en de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, kunnen zich middels de ter beschikking gestelde formulieren kandidaat stellen als effectief lid, waarna de vergadering wordt geschorst. De raad van bestuur vergadert onmiddellijk overeenkomstig artikel 6 van de nieuwe statuten waarna de algemene vergadering heropend wordt met het oog op de bekrachtiging, eveneens overeenkomstig artikel 6 van de statuten.