Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SYCOD
Dit reglement werd geactualiseerd in maart 2024

A. INLEIDING

Dit reglement dient steeds nageleefd te worden en kan te allen tijde aangepast worden. Het legt een aantal afspraken vast en wijst u op belangrijke aandachtspunten die de goede werking van de (strand)zeilclub bevorderen. Door uw lidmaatschap en door het gebruik van onze faciliteiten verklaart u de inhoud van dit reglement te kennen en dit na te zullen leven en te doen naleven door derden die uw vaartuig en/of materiaal of dat van de club gebruiken.
De beachmaster is verantwoordelijk voor de organisatie en goede sportieve werking van de club. U kunt bij hem/haar, alsook bij de bestuursleden, steeds terecht met uw vragen, bemerkingen, suggesties,...

B. INSCHRIJVING - LIGPLAATS

Na betaling van lig- en lidgeld zal bij de start van het seizoen een ligplaats worden toegewezen voor de zeilboten, deze wordt bepaald door de beachmaster. Bij de schikking van de plaatsen kunnen frequente zeilers bevoordeeld worden ten opzichte van zeilers die weinig varen.
De sticker met vermelding van het jaartal bevestigt de betaling van de ligplaats en moet achteraan op de linker romp van de catamarans gekleefd worden of op de mast; voor zwaardboten dient deze op de achterspiegel aangebracht te worden.
Boten zonder deze sticker kunnen weggesleept worden en kunnen geen gebruik maken van de tractorservice.
Ligplaatsen zijn geen "in bewaring name": de club kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal. Aanhangwagens van catamarans mogen niet op het strand blijven staan.

C. VERZEKERINGEN & AANSPRAKELIJKHEID

Alle leden worden aangeraden een BA verzekering te onderschrijven teneinde gedekt te zijn voor de schade die ze toebrengen aan derden bij het beoefenen van sport met eigen materiaal (sommige familiale-verzekeringen voorzien dit). Voor de deelname aan wedstrijden dienen de betrokken leden zelf de nodige verzekeringen af te sluiten. Voor de wedstrijdpiloten – zeilwagenrijden kan een wedstrijdverzekering via de federatie worden afgesloten door de leden. Kitesurfers moeten bij hun inschrijving een extra bijdrage voor de verzekering via WWSV betalen. De VZW SYCOD heeft geen polis lichamelijke ongevallen ten voordele van haar leden.
Elk lid wordt aangegeven aan de WWSV (federatie) en krijgt daarvoor een extra verzekering bij de federatie. Alle informatie betreffende deze verzekering kan terug gevonden op de website van de federatie www.WWSV.be
Op zee gelden de gebruikelijke (voorrangs)regels. Ieder lid wordt verondersteld deze te kennen en na te leven. De club kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en ongemakken die het niet naleven van deze (voorrangs)regels door de leden met zich meebrengen.

D. SPECIFIEKE REGELS EIGEN AAN DE SPORTTAKKEN

Voor alle sporttakken geldt het plaatselijk politiereglement alsook de FOD reglementering over de brandingsporten, ter info : https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/brandingsporten
Bij wan- of gevaarlijk gedrag kan de beachmaster of een aangestelde de sporter uit de watersportzone (laten) verwijderen.

1. Kiters Een lid dat de kitesport beoefent, dient zich expliciet de eerste keer dat zij in het nieuwe jaar aanwezig is in de club zich te melden bij het secretariaat, dit om een herkenning van inschrijving voor het betreffende jaar op te halen.. Oplaten en neerlaten van de kites gebeurt in de voorziene kitezone (zie blauwe borden). Alvorens een kite op of neer te laten moet de kiter ervoor zorgen dat er een vrije zone van minstens de lengte van de lijnen in een halve cirkel downwind van hem vrij blijft. Bij het neerleggen van de kite mogen de lijnen niet in de weg tussen het SYCOD en het water liggen, zodat er geen risico bestaat dat een Jeep, tractor of catamaran deze meeneemt. Zorg dat de kite niet weg kan waaien en rol je lijnen op als je kite op het strand ligt. Kiteleach is verplicht. Boardleash is niet verplicht maar bij gebruik ervan is helm verplicht.

2. In de branding moeten catamarans en zwaardboten met half opgeklapte roeren voorrang krijgen daar ze in deze omstandigheden moeilijk te besturen zijn. Een catamaran heeft nooit voorrang op een kiter waarvan de kite in het water ligt omdat die moet aanzien worden als een hindernis. Het is aan zowel kiter, surfer als catamaranzeiler om zich ervan te vergewissen dat er geen hindernissen in de branding liggen alvorens te vertrekken. Alvorens te springen dient een kiter erop toe te zien dat zijn landingszone vrij is en zal blijven.

3. De ligplaats van een zeilboot is voorbehouden tenzij er zich dwingende redenen voordoen om u een andere plaats toe te kennen en dit mits akkoord van de beachmaster. De boten moeten op hun aangeduide plaats vast verankerd worden door middel van minstens 2 ankerpunten (een plank met touw, autobanden zijn verboden). Het touw wordt strak bevestigd aan beide beams van een catamaran of rond aan de 2 zijkanten van een zwaardboot. Let er op dat de boot van uw buur ook vastligt, u loopt immers meest risico op schade. Koffers, voorzien voor het bergen van zeilen, bevinden zich achter de boot en zijn van bescheiden omvang. Een koffer is maximum 3 meter lang en 90 cm hoog; te grote koffers zullen verwijderd worden naar een daartoe geschikte plaats, allicht niet nabij uw boot. Alle boten kunnen vanaf de paasvakantie op het strand geplaatst worden en moeten voor 1 november van het strand verwijderd zijn. Boten die na 1 november niet opgehaald werden zullen op kosten van de eigenaar geborgen worden. Bij het verlaten van de club mag niets achtergelaten worden op de ligplaats en dienen de ankerpunten terug uitgegraven worden.

4. Wind- en wingsurfen is steeds toegestaan behoudens de wettelijke beperkingen en plaatselijke politiereglementeringen. Het wordt echter ten zeerste afgeraden om alleen op het water te gaan en bij aflandinge wind. Surfers die toch alleen het water opgaan of op momenten dat het niet toegestaan is, doen dit volledig op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Surfers dienen voorrang te verlenen aan de zeilboten in de branding.

5. Strandzeilers – kitebuggy Leden kunnen bij gunstige omstandigheden gebruik maken van de clubzeilwagens, tijdens de openingsuren van de sportwerking. De minimumleeftijd om met de zeilwagens of kite-buggy alleen te zeilen is 12 jaar. Om alléén met de clubwagens te zeilen moet men minstens over een elementair brevet beschikken. Wie niet over een brevet beschikt kan dit afleggen bij een instructeur. Dit kan via een privéles, te reserveren bij de beachmaster. Na het zeilen wordt de gebruikte zeilwagen teruggeplaatst op de plaats van de clubwagens. De zeilen worden steeds van boven naar beneden opgerold. Samen met de helmen wordt alles terug op hun oorspronkelijke plaats gelegd. Aan de gebruikers wordt gevraagd eventuele gebreken zo spoedig mogelijk mee te delen aan de beachmaster. Het gebruik van de clubwagens is op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur is niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. We herinneren er nog aan dat op het strand "voorrang van rechts" de regel is en dus niet "bakboord gaat voor stuurboord".

E. TERREIN - DOORGANG

1. De inrit naar de club, de helling en de doorgang dienen vrij te blijven, ook tijdens het laden en lossen. Enkel het losmaken van de trailer op de inrit is toegestaan, de voertuigen kunnen niet blijven staan op de doorgang.
2. Behalve met uitdrukkelijke toelating van de Beachmaster, is het niet toegelaten, trailers, voertuigen of andere voorwerpen te parkeren of achter te laten op de clubconcessie. Deze zullen zonder enige verwittiging door de club verwijderd worden zonder enige aansprakelijkheid voor de club voor welkdanige beschadiging en/of verdwijning, en dit op kosten van de eigenaar.

F. MATERIAAL

1. Alle geborgen materiaal moet door de toegetreden leden beveiligd worden tegen diefstal. Het bestuur van de Club kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal of schade. De bergingen moeten steeds gesloten worden. Flares of vuurpijlen mogen niet gestockeerd worden in de berging.
2. Respecteer het materiaal van de club, bewaak het materiaal en laat het nooit rondslingeren, breng het terug en verwittig de Beachmaster. Wetsuits, zwemvesten en trapezevesten worden niet uitgeleend. Vandalisme of diefstal kan een reden zijn tot uitsluiting uit de club.

G. GEBRUIK LOKALEN - INFRASTRUCTUUR CLUB

1. De club en alle accommodaties (zoals kleedkamers, douches, bar, berging containers,...) zijn enkel toegankelijk voor leden van de club. Niet- leden, leden van een andere zeilclub of erkende watersportvereniging die werden uitgenodigd, dienen ook het reglement na te leven.
2. De douches mogen niet gebruikt worden met zeilkledij aan omdat het zand de afvoerleidingen verstopt. Kledij kan afgespoeld worden met de tuinslangen of buitendouches.
3. Bij het verlaten van de kleedkamers worden de gebruikers verzocht erop te letten dat ze geen kledingstukken achterlaten en dat ze deze ruimten in een goede staat achterlaten. Het gebruik van de kleedkamers is voorbehouden aan de leden. Laat nooit waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers tijdens de watersportactiviteiten!
4. Achtergelaten kleding wordt verzameld bij de verloren voorwerpen en ten gepaste tijde verwijderd uit de club.
5. Toegang en gebruik van de bar en terras zijn prioritair voorbehouden voor de leden van de club, volgens het reglement en desgevallend op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart. De wet op het alcoholgebruik is van toepassing in de bar.
6. De sanitaire voorzieningen zijn publiek toegankelijk, hou deze netjes. Bij defect van douche of toiletten, gelieve dit te melden aan de beachmaster of de bar.
7. Hou het strand netjes, vuil wordt door niemand getolereerd. De meeste vuilniscontainers bevinden zich rondom het clubhuis: ruim de plaats rondom je boot op en deponeer het zwerfvuil in de voorziene containers.
8. Honden dienen aan de leiband gehouden te worden, hou rekening met de reglementering van gemeente Koksijde (o.a. verbod in de zomer, poepzakjes, ...).
9. In de club geldt er een absolute nultolerantie voor drugs en/of andere verdovende middelen. Bij vaststelling wordt het desbetreffende lid en/of persoon per direct geschorst en alle toegang ontzegd aan de club.

H. TRACTORSERVICE & ORGANISATIE

Met onze tractoren brengen we tijdens drukke dagen veel boten van en naar de waterlijn. Onze zodiacs en jetski varen niet alleen bij noodgevallen uit, maar vaak ook om beginnende zeilers bij te staan en hen op die manier aan te moedigen naar een volwaardig zeemanschap. Tijdens topdagen, wanneer ons strand vol ligt met zonnebaders en overal spelende kinderen rondlopen, moet ons personeel des te meer rekening houden met de veiligheid. Wij rekenen daarom op uw begrip en steun door aandacht te geven aan volgende punten:
1. De tractoren mogen enkel bestuurd worden door de aangewezen personen die in bezit zijn van een geldig rijbewijs (beachmaster, jobstudenten en bestuursleden). Privé-voertuigen zijn niet toegelaten op het strand, tenzij mits toelating om te laden en lossen en volgens de richtlijnen van de Beachmaster.
2. de tractorservice is geen verplichting naar de leden maar een service vanuit de club en is voorzien (indien mogelijk) tussen de volgende uren: - buiten de schoolvakanties: in het weekend tussen 11 uur en 18 uur. - tijdens de paasvakantie en verlengde weekend tot juni: van 11 uur en 18 uur – zomervakantie allen dagen van 11u tot 20u. We moedigen iedereen aan om zoveel als mogelijk zelf de boot naar het water te brengen, en terug (minstens tot aan de hoogwaterlijn). Dat maakt de tractorservice meer beschikbaar voor de kampen en voor diegene die de boot niet manueel kunnen brengen.
3. Zorg dat alles klaar is vooraleer tractorservice te vragen. Maak alles vast op uw boot en leg uw boot reeds in de goede richting. Hou uw boot tijdens het vervoer steeds vast en ga niet op de tractoren zelf zitten. De club, haar personeel of aangestelde kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van schade bij het verplaatsen of slepen van uw vaartuig.
4. Hou steeds rekening met het getij: trek bij opkomend water de boot ver genoeg van de waterlijn en leg de boot of plank ver genoeg van de waterlijn om plaats te ruimen voor andere leden die op het strand toekomen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een boot op zijn eentje de zee kiest. Trek dus bij opkomend water de boot ver genoeg van de waterlijn en controleer tevens de boten naast u.
5. Het deponeren van kites, catamarans, surfplanken of zonnebadende familieleden mag niet op de doorgang tussen de boten, dit om een vlot transport te kunnen garanderen.
6. De voertuigen rijden maximum 20 centimeter diep in het water.
7. Parkeer uw boot zo snel mogelijk op zijn plaats. Koppel de gebruikte trailer direct terug aan de tractor en verwijder de trailer zodat de doorgang vrij blijft en geen files ontstaan. Schade aan privé-materiaal dat zich op of boven (spibomen...) die doorgangen bevindt, wordt niet vergoed.
8. Stadswater is voorzien op verscheidene plaatsen binnen de club, spoel enkel de voornaamste onderdelen van de boot af. Rol na het spoelen de waterslang op en draai de kraan dicht. De eerstvolgende gebruiker zal dit op prijs stellen. Het is onnodig een grondige wasbeurt te geven aan onderdelen die niet kunnen aangetast worden door zeewater. Andere leden wachten ook voor het afspoelen van hun boot en waterverbruik is een grote kostenpost voor de club.
9. Om veiligheidsredenen kan er beslist worden om de trailerdienst met de jeep of tractoren tijdelijk stil te leggen.
10. leden kunnen gratis gebruik maken van SUP's, surfboards en zeilwagens van de club tijdens de openingsuren van de sportwerking. Wil je graag een sup of surfboard vraag je leash en vinnen dan eerst bij de beachmaster.
Om iedereen daartoe de kans te geven is dit gebruik beperkt tot één uur per dag. Voor een langer gebruik wordt een huurprijs aangerekend. De club kan ook ander materiaal verhuren, eveneens aan niet-leden mits een significant verschil tussen de tarieven voor leden en niet-leden.

I. VEILIGHEID EN VOORZORG

Iedereen die het water (of het strand) op gaat, moet er zich van bewust zijn dat er zich problemen kunnen voordoen. Gelieve daarom volgende richtlijnen op te volgen:
1. Zorg allereerst dat alle materiaal steeds in orde is en kijk dit regelmatig na (niet enkel bij het begin van het seizoen). Controleer of alle onderdelen goed bevestigd zijn, vervang regelmatig slijtgevoelige onderdelen (materiaalmoeheid, corrosie ...) en tape zoveel mogelijk in. Deze voorzorgen maken uw zeilseizoen aangenamer en u kunt zich ten volle op de sport concentreren. Het verliezen van een mast op zee is meestal te wijten aan onvoldoende onderhoud. Door ook de eigenaar van de boot naast u te verwittigen, vermijdt u vaak schade aan uw eigen schip...
2. Raadpleeg de algemene weersvoorspellingen en kijk de weerberichten na op ons uithangbord of via de meteo-website in de club, vooraleer te vertrekken.
3. Hou rekening met de stroming, vanaf 2u na laag water (opkomend water) = stroming richting Nederland, vanaf 2 uur na hoog water (afgaand water) = stroming richting Frankrijk. Vertrek dus steeds tegen stroom, je positie na enige tijd zal wel uitwijzen of het nog nuttig is door te varen.

De grote watersportzone:
• Tijdens de 2 zomermaanden verdwijnt de zwemzone ter hoogte van Duinparklaan en de watersportzone van het SYCOD. Beiden worden verbonden en vormen de grote watersportzone..
• Wordt aangeduid met grote rode boeien
• Er liggen rode boeien links van het SYCOD en rechts van WINDEKIND
• Blijf tussen de rode boeien en GA ZEKER NIET IN DE BUFFERZONE ERTUSSEN OF VOORBIJ DE GELE BOEIEN. De gele boeien duiden de zwemzone aan. Daar is het ten allen tijde verboden te watersporten.
• De watersportzone kan je volgens diepte indelen in verschillende zones waar er verschillende verplichtingen gelden. Deze zijn:
o De insteekzone rijkt 1/4e mijl (460m) diep
o De kustzone gaat tot 1/2e mijl (900meter)
o zeezone tot 2 mijl (bijna 4km) diep. Elk met hun eigen regels.

Nuttige link: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/brandingsporten

Uitrusting:
• In de insteekzone is alleen een wetsuit (neopreen pak) verplicht.
• In de kust- en zeezone is een wetsuit, zwemvest of impactvest en een middel om locatie door te geven verplicht. Dit middel om locatie door te geven kan een handflair, GSM, PLB, AIS of VHF zijn. (Het is dus een of-of verhaal en geen en-en verhaal.)
• Voor de zeilers onder ons: deze regels gelden niet per boot, maar per hoofd. Het middel om locatie door te geven moet je ook persoonlijk dragen. Bij man over boord moet je namelijk je locatie kunnen aanduiden. Zeilers moeten ook altijd een sleeptouw bijhebben.
• Als je als catamaranzeiler dieper gaat dan 2 mijl, check dan onderstaande link over wat je moet meehebben om in orde te zijn. https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/leidraad_kleinzeilerij_20200618.pdf

J. BEWAKING EN ASSISTENTIE VOOR WATERSPORTERS

• De gemeente voorziet voor de maanden juli en augustus (tussen 10:30 en 18:30 uur) een reddingsboot die patrouilleert binnen de grote watersportzone.
• De gemeentelijke reddingsdienst hanteert een vlaggensysteem om aan te geven wanneer ze instaan voor de bewaking, voor baders dan wel voor watersporters (indien een surfer op de vlag staat). Wanneer watersporters in de problemen komen zullen zij tussen komen om de bemanning te helpen zonder garantie dat ze ook het vaartuig helpen slepen of bergen.
• Tijdens de weekends tussen de paasvakantie en de herfstvakantie en tijdens de paasvakantie en grote vakantie voorziet de club eveneens assistentie, doch zonder actief toezicht vanop het water of vanop het strand. De momenten waarop de assistentie voorzien is, worden aangeduid door een jetski of een zodiac tussen de boei en de waterlijn te plaatsen.
• Wie moet je oproepen in geval van problemen en wie komt je helpen?
o Bel het noodnummer van de club: 058/51 58 18. DIT NUMMER WORDT ENKEL GEBRUIKT IN GEVAL VAN NOOD!
o Is de club niet bereikbaar, dan roep je het MRCC op: 059/70.10.00 of VHF KANAAL 16/67
• Wanneer iemand van de club uitrukt om assistentie te bieden, moet de club Het MRCC hierover inlichten. Zo weten zij wat er gebeurt en kunnen ze gepast reageren indien nog andere meldingen over hetzelfde voorval bij hen binnen komen of als hun coördinatie alsnog vereist is.
• De club zal enkel assistentie verlenen wanneer er visueel contact vanaf de waterlijn mogelijk is en wanneer de slaagkansen goed ingeschat kunnen worden en er geen gevaar voor eigen veiligheid is. Bij twijfel daarover zal de club aan MRCC vragen om tot reddingsactie over te gaan.
• Het redden van personen als altijd gratis, ook indien dit gebeurt door reddingsdiensten die door MRCC opgeroepen worden. Het bergen van het materiaal wordt aangerekend. De diensten, ook dus SYCOD, die u komen redden of uw materiaal komen bergen kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hierbij aan het materiaal ontstaat. U kunt zich hiervoor desgewenst apart laten verzekeren.
• Wat als je iemand in nood ziet?
• Je analyseert de situatie, je verzamelt zoveel mogelijk info: locatie, tijdstip, omstandigheden, weer, aantal personen, vermisten,…
• BEL het noodnummer van de club of het MRCC
• Blijf de personen in nood lokaliseren. Geef de nieuwe locaties regelmatig door aan reddingsdienst. BEL DESNOODS OPNIEUW.
• Als je in de nabijheid bent probeer je zelf te helpen. JE MAG ALLEEN HELPEN ALS JE JEZELF NIET IN GEVAAR BRENGT

Het logboek:
• Het invullen van het logboek is voor de zeilers verplicht. Het ligt in de garage. Je noteert er het uur van vertrek en aankomst.
• Indien je van plan bent om een langere trip te doen dan:
• Verwittig je de beachmaster.
• Doe je dit met minstens 2 boten.

De registratiebrief:
• Pleziervaartuigen en kleinzeilerij moeten wettelijk geregistreerd zijn. Dit uit het oogpunt van veiligheid en milieu.
• Veiligheid: omdat men via de link met het registratienummer onmiddellijk kan zien welk vaartuig en welke eigenaar het betreft. Bij calamiteiten kan men zo onmiddellijk de nodige contacten leggen.
• Milieu: achtergelaten vaartuigen kunnen zo gelinkt worden aan de wettelijke eigenaar.
• Neem eveneens een (kopie) van de vlaggenbrief mee op zee. De zeevaartpolitie controleert hier streng op.
• Link met meer info ivm aanvraag registratiebrief: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/vaartuig/registratiebrief


J. BADGE SYSTEEM
Het gebruik van de clubinfrastructuur is voorbehouden aan de leden en gekoppeld aan een badge-systeem in de vorm van een kaart, hanger of armband. Dit is een éénmalige aankoop en kost 20 euro. De badges zijn op naam en dienen voor:
• Toegang tot de toiletten, de garage & douches.
• Gebruik van water aan de haspels